Skip to content
SV

Städutrustning Premium Z i 10 m

Med AZ 45i-modellen kan du enkelt starta och reglera dammsugarens effekt direkt på din centraldammsugares smarta handtag. Det smarta handtaget kommunicerar trådlöst med centralenheten och gör det även möjligt att direkt på handtaget reglera effekten. Dessutom påminner handtaget dig om när det är dags att tömma centralenhetens
dammbehållare, byta filter och serva dammsugaren.

Handtag för trådlös kommunikation med centralenheten, effektreglering i fem steg samt serviceinformation, Telescoperör Premium, Matt- och golvmunstycke, spetsmunstycke, dubbelmunstyce samt smart upphängning för slang och munstycken.

Hitta återförsäljare

Städutrustning Premium Z i 10 m

Produktdata

  • Produktkod: 81276
  • EAN: 6416198812761
  • VVS-kod: 6901041
  • Vikt: 5300g

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning

StädutrustningPremiumZi10mMedAZ45i-modellenkanduenkeltstartaochregleradammsugarenseffektdirektpådincentraldammsugaressmartahandtag.Detsmartahandtagetkommunicerartrådlöstmedcentralenhetenochgördetävenmöjligtattdirektpåhandtagetregleraeffekten.Dessutompåminnerhandtagetdigomnärdetärdagsatttömmacentralenhetens
dammbehållare,bytafilterochservadammsugaren.Handtagförtrådlöskommunikationmedcentralenheten,effektregleringifemstegsamtserviceinformation,TelescoperörPremium,Matt-ochgolvmunstycke,spetsmunstycke,dubbelmunstycesamtsmartupphängningförslangochmunstycken.Produktkod:81276EAN:6416198812761VVS-kod:6901041Vikt:5300gStädutrustning-Premium-Z-i-10-m-Med-AZ-45i-modellen-kan-du-enkelt-starta-och-reglera-dammsugarens-effekt-direkt-på-din-centraldammsugares-smarta-handtag.-Det-smarta-handtaget-kommunicerar-trådlöst-med-centralenheten-och-gör-det-även-möjligt-att-direkt-på-handtaget-reglera-effekten.-Dessutom-påminner-handtaget-dig-om-när-det-är-dags-att-tömma-centralenhetens
dammbehållare,-byta-filter-och-serva-dammsugaren.-Handtag-för-trådlös-kommunikation-med-centralenheten,-effektreglering-i-fem-steg-samt-serviceinformation,-Telescoperör-Premium,-Matt–och-golvmunstycke,-spetsmunstycke,-dubbelmunstyce-samt-smart-upphängning-för-slang-och-munstycken.-Produktkod:-81276EAN:-6416198812761VVS-kod:-6901041Vikt:-5300g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt