Skip to content
SV

Parkettmunstycke 300

Munstycke för dammsugning av hårda ytor, såsom parkett, laminat och plattor.

Ett smalt, lätt munstycke med hjul, med vars hjälp du lätt når att dammsuga även intill lister samt trapporna. Särskilt utformad för parkettgolv, men lämpar sig utmärkt även för andra golvytor samt för borstning/dammsugning av långluggade mattor. Finns tillgänglig med bredderna 300 mm och 370 mm.

Hitta återförsäljare

Parkettmunstycke 300

Produktdata

  • Produktkod: 80991
  • EAN: 6416198809914
  • VVS-kod: 6901249
  • Längd: 170mm
  • Höjd: 67mm
  • Bredd: 300mm
  • Vikt: 240g
Parkettmunstycke300Munstyckefördammsugningavhårdaytor,såsomparkett,laminatochplattor.Ettsmalt,lättmunstyckemedhjul,medvarshjälpdulättnårattdammsugaävenintilllistersamttrapporna.Särskiltutformadförparkettgolv,menlämparsigutmärktävenförandragolvytorsamtförborstning/dammsugningavlångluggademattor.Finnstillgängligmedbredderna300mmoch370mm.Produktkod:80991EAN:6416198809914VVS-kod:6901249Längd:170mmHöjd:67mmBredd:300mmVikt:240gParkettmunstycke-300-Munstycke-för-dammsugning-av-hårda-ytor,-såsom-parkett,-laminat-och-plattor.-Ett-smalt,-lätt-munstycke-med-hjul,-med-vars-hjälp-du-lätt-når-att-dammsuga-även-intill-lister-samt-trapporna.-Särskilt-utformad-för-parkettgolv,-men-lämpar-sig-utmärkt-även-för-andra-golvytor-samt-för-borstning/dammsugning-av-långluggade-mattor.-Finns-tillgänglig-med-bredderna-300-mm-och-370-mm.-Produktkod:-80991EAN:-6416198809914VVS-kod:-6901249Längd:-170mmHöjd:-67mmBredd:-300mmVikt:-240g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt