SV

Adapterkit för dammpåse 13 l, med mikrofiber dammpåse, C-serien, DV-30

Med monteringssatsen för dammpåsar monteras en plats för dammpåsar på centraldammsugaren.

Allaways centralenheter kan även användas med dammpåse (obligatorisk i Duo, valbart i övriga). Vid användning av dammpåse hålls filtret rent och intervallerna för filterbyte blir märkbart längre, och centralenhetens service och skräptömning är hygieniskt. Användning av dammpåse rekommenderas särskilt för familjer med husdjur. Allaways dammpåsar är tillverkade av mikrofiber av hög kvalitet. Dammpåsen är enkel att montera och den kan även eftermonteras i centralenheten. Fungerar inte som grogrund för bakterier och svampmycel. Tillverkad av mikrofiber.

Hitta återförsäljare

Adapterkit för dammpåse 13 l, med mikrofiber dammpåse, C-serien, DV-30

Produktdata

  • Produktkod: 81114
  • EAN: 6416198811146
  • VVS-kod: 6901390
  • Vikt: 0.31kg
Adapterkitfördammpåse13l,medmikrofiberdammpåse,C-serien,DV-30Medmonteringssatsenfördammpåsarmonterasenplatsfördammpåsarpåcentraldammsugaren.Allawayscentralenheterkanävenanvändasmeddammpåse(obligatoriskiDuo,valbartiövriga).Vidanvändningavdammpåsehållsfiltretrentochintervallernaförfilterbyteblirmärkbartlängre,ochcentralenhetensserviceochskräptömningärhygieniskt.Användningavdammpåserekommenderassärskiltförfamiljermedhusdjur.Allawaysdammpåsarärtillverkadeavmikrofiberavhögkvalitet.Dammpåsenärenkelattmonteraochdenkanäveneftermonterasicentralenheten.Fungerarintesomgrogrundförbakterierochsvampmycel.Tillverkadavmikrofiber.Produktkod:81114EAN:6416198811146VVS-kod:6901390Vikt:0.31kgAdapterkit-för-dammpåse-13-l,-med-mikrofiber-dammpåse,-C-serien,-DV-30-Med-monteringssatsen-för-dammpåsar-monteras-en-plats-för-dammpåsar-på-centraldammsugaren.-Allaways-centralenheter-kan-även-användas-med-dammpåse-(obligatorisk-i-Duo,-valbart-i-övriga).-Vid-användning-av-dammpåse-hålls-filtret-rent-och-intervallerna-för-filterbyte-blir-märkbart-längre,-och-centralenhetens-service-och-skräptömning-är-hygieniskt.-Användning-av-dammpåse-rekommenderas-särskilt-för-familjer-med-husdjur.-Allaways-dammpåsar-är-tillverkade-av-mikrofiber-av-hög-kvalitet.-Dammpåsen-är-enkel-att-montera-och-den-kan-även-eftermonteras-i-centralenheten.-Fungerar-inte-som-grogrund-för-bakterier-och-svampmycel.-Tillverkad-av-mikrofiber.-Produktkod:-81114EAN:-6416198811146VVS-kod:-6901390Vikt:-0.31kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt