Skip to content
SV

Z 35

Z 35 En ekonomisk centralenhet med integrerad sugdosa för mellanstora hus där rör linjen är högst 35 m.

En ekonomisk centralenhet med integrerad sugdosa för mellanstora hus där rör linjen är högst 35 m. Dammbehållarens volym 20 l. Integrerad sugdosa. Kan förmedlas till husets ventilationsaggregat som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger.

Samtliga modeller har ett tvättbart mikrofiberfilter. Centralenheten kan monteras i teknikrum, förråd, varmgarage
eller inomhus i grovkök, klädvård, städskåp eller annat lämpligt utrymme.

Ett kostnadsfritt bytespaket speciellt anpassat för byten av centralenheter medföljer,
lämpligt att använda vid byten från Allaways KP, A modeller, DV 30 samt
de flesta förekommande centralenheter på marknaden.

Hitta återförsäljare

Z 35

Produktdata

 • Produktkod: 82500
 • EAN: 6416198825006
 • VVS-kod: 6901034
 • Eleffekt: 1600W
 • Undertryck max: 29
 • Höjd: 780mm
 • Bredd: 345mm
 • Vikt: 10700g
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 35m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Z35Z35Enekonomiskcentralenhetmedintegreradsugdosaförmellanstorahusdärrörlinjenärhögst35m.Enekonomiskcentralenhetmedintegreradsugdosaförmellanstorahusdärrörlinjenärhögst35m.Dammbehållarensvolym20l.Integreradsugdosa.Kanförmedlastillhusetsventilationsaggregatsomsedanalltidautomatisktreglerarluftmängdennärdudammsuger.

Samtligamodellerharetttvättbartmikrofiberfilter.Centralenhetenkanmonterasiteknikrum,förråd,varmgarage
ellerinomhusigrovkök,klädvård,städskåpellerannatlämpligtutrymme.

Ettkostnadsfrittbytespaketspecielltanpassatförbytenavcentralenhetermedföljer,
lämpligtattanvändavidbytenfrånAllawaysKP,Amodeller,DV30samt
deflestaförekommandecentralenheterpåmarknaden.Produktkod:82500EAN:6416198825006VVS-kod:6901034Eleffekt:1600WUndertryckmax:29Höjd:780mmBredd:345mmVikt:10700gDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:35mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Z-35-Z-35-En-ekonomisk-centralenhet-med-integrerad-sugdosa-för-mellanstora-hus-där-rör-linjen-är-högst-35-m.-En-ekonomisk-centralenhet-med-integrerad-sugdosa-för-mellanstora-hus-där-rör-linjen-är-högst-35-m.-Dammbehållarens-volym-20-l.-Integrerad-sugdosa.-Kan-förmedlas-till-husets-ventilationsaggregat-som-sedan-alltid-automatiskt-reglerar-luftmängden-när-du-dammsuger.

Samtliga-modeller-har-ett-tvättbart-mikrofiberfilter.-Centralenheten-kan-monteras-i-teknikrum,-förråd,-varmgarage
eller-inomhus-i-grovkök,-klädvård,-städskåp-eller-annat-lämpligt-utrymme.

Ett-kostnadsfritt-bytespaket-speciellt-anpassat-för-byten-av-centralenheter-medföljer,
lämpligt-att-använda-vid-byten-från-Allaways-KP,-A-modeller,-DV-30-samt
de-flesta-förekommande-centralenheter-på-marknaden.-Produktkod:-82500EAN:-6416198825006VVS-kod:-6901034Eleffekt:-1600WUndertryck-max:-29Höjd:-780mmBredd:-345mmVikt:-10700gDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-35mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt