Skip to content
SV

Z 45i

Z 45i Smart och funktionell centralenhet för mellanstora och stora hus där rörlinjen
är högst 45 meter lång. Innehåller städutrustning 10 m.

Smart och funktionell centralenhet för mellanstora och stora hus där rörlinjen är högst 45 meter lång. Dammbehållarens volym 20 l

Centraldammsugaren AZ 45i kan integreras i hemmets system för automation eller ventilation. Integrerad sugdosa. Innehåller städutrustning 10 m. Det smarta handtaget kommunicerar trådlöst med centralenheten. Du kan enkelt starta din centraldammsugare direkt från det smarta handtaget.

Kontrollera centraldammsugarens funktion med den nya Allawayappen!
Spara tid och gör din vardag enklare med Allaways nya centraldammsugare och
dammsugarapp. Du kan enkelt schemalägga dina dammsugningspass och appen påminner dig om när ditt nästa pass närmar sig. Till appen får du information om underhållet av enheten: när du behöver byta filter, tömma dammbehållaren och om enheten kräver några andra underhållsåtgärder. Med hjälp av Bluetooth-anslutning får du aktuell information direkt från centralenheten. Följ även med i kalendern när och hur ofta du har dammsugit samt hur stor elförbrukningen har varit. Dessutom får du städtips samt aktuell information om produkter och användningen av dem. I produkten har man använt återvunnen plast.

Ett kostnadsfritt bytespaket speciellt anpassat för byten av centralenheter medföljer,
lämpligt att använda vid byten från Allaways KP, A modeller, DV 30 samt
de flesta förekommande centralenheter på marknaden.

Hitta återförsäljare

Z 45i

Produktdata

 • Produktkod: 82530
 • EAN: 6416198825303
 • VVS-kod: 6901037
 • Eleffekt: 1600W
 • Höjd: 780mm
 • Bredd: 345mm
 • Vikt: 16000g
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 45m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Z45iZ45iSmartochfunktionellcentralenhetförmellanstoraochstorahusdärrörlinjen
ärhögst45meterlång.Innehållerstädutrustning10m.Smartochfunktionellcentralenhetförmellanstoraochstorahusdärrörlinjenärhögst45meterlång.Dammbehållarensvolym20l

CentraldammsugarenAZ45ikanintegrerasihemmetssystemförautomationellerventilation.Integreradsugdosa.Innehållerstädutrustning10m.Detsmartahandtagetkommunicerartrådlöstmedcentralenheten.Dukanenkeltstartadincentraldammsugaredirektfråndetsmartahandtaget.

KontrolleracentraldammsugarensfunktionmeddennyaAllawayappen!
SparatidochgördinvardagenklaremedAllawaysnyacentraldammsugareoch
dammsugarapp.Dukanenkeltschemaläggadinadammsugningspassochappenpåminnerdigomnärdittnästapassnärmarsig.Tillappenfårduinformationomunderhålletavenheten:närdubehöverbytafilter,tömmadammbehållarenochomenhetenkrävernågraandraunderhållsåtgärder.MedhjälpavBluetooth-anslutningfårduaktuellinformationdirektfråncentralenheten.Följävenmedikalendernnärochhuroftaduhardammsugitsamthurstorelförbrukningenharvarit.Dessutomfårdustädtipssamtaktuellinformationomprodukterochanvändningenavdem.Iproduktenharmananväntåtervunnenplast.

Ettkostnadsfrittbytespaketspecielltanpassatförbytenavcentralenhetermedföljer,
lämpligtattanvändavidbytenfrånAllawaysKP,Amodeller,DV30samt
deflestaförekommandecentralenheterpåmarknaden.Produktkod:82530EAN:6416198825303VVS-kod:6901037Eleffekt:1600WHöjd:780mmBredd:345mmVikt:16000gDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:45mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Z-45i-Z-45i-Smart-och-funktionell-centralenhet-för-mellanstora-och-stora-hus-där-rörlinjen
är-högst-45-meter-lång.-Innehåller-städutrustning-10-m.-Smart-och-funktionell-centralenhet-för-mellanstora-och-stora-hus-där-rörlinjen-är-högst-45-meter-lång.-Dammbehållarens-volym-20-l

Centraldammsugaren-AZ-45i-kan-integreras-i-hemmets-system-för-automation-eller-ventilation.-Integrerad-sugdosa.-Innehåller-städutrustning-10-m.-Det-smarta-handtaget-kommunicerar-trådlöst-med-centralenheten.-Du-kan-enkelt-starta-din-centraldammsugare-direkt-från-det-smarta-handtaget.

Kontrollera-centraldammsugarens-funktion-med-den-nya-Allawayappen!-
Spara-tid-och-gör-din-vardag-enklare-med-Allaways-nya-centraldammsugare-och
dammsugarapp.-Du-kan-enkelt-schemalägga-dina-dammsugningspass-och-appen-påminner-dig-om-när-ditt-nästa-pass-närmar-sig.-Till-appen-får-du-information-om-underhållet-av-enheten:-när-du-behöver-byta-filter,-tömma-dammbehållaren-och-om-enheten-kräver-några-andra-underhållsåtgärder.-Med-hjälp-av-Bluetooth-anslutning-får-du-aktuell-information-direkt-från-centralenheten.-Följ-även-med-i-kalendern-när-och-hur-ofta-du-har-dammsugit-samt-hur-stor-elförbrukningen-har-varit.-Dessutom-får-du-städtips-samt-aktuell-information-om-produkter-och-användningen-av-dem.-I-produkten-har-man-använt-återvunnen-plast.

Ett-kostnadsfritt-bytespaket-speciellt-anpassat-för-byten-av-centralenheter-medföljer,
lämpligt-att-använda-vid-byten-från-Allaways-KP,-A-modeller,-DV-30-samt
de-flesta-förekommande-centralenheter-på-marknaden.-Produktkod:-82530EAN:-6416198825303VVS-kod:-6901037Eleffekt:-1600WHöjd:-780mmBredd:-345mmVikt:-16000gDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-45mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt