SE

Experternas servicetips för centraldammsugare

Service av centraldammsugaren

Kontrollera alltid städredskapen före användningen och rengör dem efter städningen. Defekta munstycken kan skada ytorna. Byt städredskapen och -utrustningen vid behov mot nya.

Om det förekommer något fel i städredskapens handstart, anslutningar eller reglage, lämna in hela städredskapsserien för undersökning och reparation hos en auktoriserad Allaway-servicefirma. Det är viktigt att lämna in åtminstone sugslangen, förlängningsröret och golv-/mattmunstycket till servicefirman även om det inte är fel på alla delar. Vid serviceinlämningen ska du visa upp kvittot på köpet eller något annat bevis för inköpstidpunkten.

Filterservice

Centralenheterna är utrustade med ett filter (4), som skyddar turbinen mot damm. Filtret bör vara helt och på sin plats. Filtret ska servas i samband med varje tömning av dammbehållaren och vid behov bytas ut mot ett nytt. Du rekommenderas byta filtret mot ett nytt vid var tredje tömning av dammbehållaren. Om du använder en dammpåse, ska du endast byta filtret vid behov.

Så här byter du filtret:

keskuspölynimurin huolto hienosuodattimen vaihtoohje

 1. Dra ut nätsladden (5) från vägguttaget.
 2. Ta loss och töm dammbehållaren.
 3. Om du använder filterskydd, ska du försiktigt ta bort skyddet.
 4. Öppna fästmuttern (6) under filtret och avlägsna filtret (4).
 5. Rengör filtret genom att borsta det lätt. Om filtret har skadats eller igensatts, ska du byta ut det mot ett nytt filter. Smuts får inte komma inuti filtret.
 6. Avlägsna eventuellt löst damm ur filterkammaren och montera tillbaka filtret. Dra åt fästmuttern (6) hårt för hand. Lägg det nya filterskyddet på plats. Rengör tätningen (3) noggrant. Sätt tillbaka dammbehållaren (2) på plats.
 7. Anslut nätsladden (5) till eluttaget.
Monteringssats för dammpåse

keskuspölynimurin pölypussin asentaminen

Allaways centralenheter (tillverkningsår 2002 eller senare) har tilläggsutrustning i form av en monteringssats för dammpåse som är enkel att installera. Efter installationen av dammpåseserien kan man använda dammpåse i centralenheten. Monteringssatsen kan även monteras i äldre enheter i A- och C-serien i en auktoriserad Allway-servicefirma. Vid användning av dammpåse blir behovet av att serva filtret mindre. Användningen av dammpåse är hygienisk och rekommenderas särskilt för hem med husdjur.

Gör så här för att installera monteringssatsen för dammpåse:
 1. Dra ut nätkabeln från vägguttaget och lågspänningskabeln från lågspänningsuttaget.
 2. Lyft av centralenheten från väggfästet.
 3. Ta loss dammbehållaren. Om dammbehållaren har en tätningskona, ska du avlägsna kondelen från tätningen genom att dra isär delarna från varandra.
 4. Avlägsna filtret från centralenheten genom att skruva upp filtrets fästmutter.
 5. Tryck fast påshållaren i suganslutningen, som finns i centralenhetens ram.
 6. Sätt tillbaka filtret, montera dammpåsestödet mellan filtret och filtrets fästmutter. Dra åt fästmuttern.
 7. Fäst dammpåsen på plats i påshållaren.
 8. Fäst tätningen i dammbehållarens sida och sätt tillbaka dammbehållaren. Lyft centralenheten på väggfästet.
 9. Anslut lågspänningssladden i lågspänningsuttaget och nätsladden i vägguttaget.
Så här använder du filterskyddet

Sätt först filtret på plats i centralenheten och dra åt filtrets fästmutter. Lägg därefter filterskyddet på filtret. Filterskyddet ska sättas på filtret med skyddets öppning riktad uppåt.

Genom att använda filterskydd i centralenheten underlättar man filterrengöringen och förlänger dessutom filtrets underhållsintervall och livslängd. Vi rekommenderar att ni använder skyddet. I centralenheter med dammpåse ska man inte använda filterskydd.

Bekanta dig med filterskyddet.

Service av tvättbart filter

Rengör det tvättbara filtret genom att försiktigt dammsuga eller borsta, varefter du kan tvätta det under rinnande vatten. Det tvättbara filtret kan tvättas cirka fem gånger innan det måste bytas ut mot ett nytt. Användning av filterskydd underlättar underhållet av det tvättbara filtret.

Lågspänningsledningarna skadade

Om lågspänningsledningarna har skadats och det är aktuellt med byte av centralenhet, rekommenderar vi anskaffning av centralenheten C 40 Sonis, som fungerar med ljudstart.

Produktinformation för service

arvokilpi

När du besöker en auktoriserad Allaway-servicefirma, kom ihåg att uppge typ- och tillverkningsnummer för centralenheten som ska servas. Informationen finns på märkplåten på utsidan av centralenheten, i sidan av turbinhöljet.

Enheten ska alltid transporteras åt rätt håll.

Om dammrörsystemet eller utblåsningsröret igensätts
 • Töm dammbehållaren och rengör eller byt ut filtret.
 • Lokalisera igensättningen genom att suga upp bitar av hushållspapper genom sugdosorna. Om du ser pappersbiten i dammbehållaren, är avsnittet ifråga fritt.
 • När du har lokaliserat igensättningen, ska du lossa centralenheten från sin plats och kontrollera att igensättningen inte förekommer i centralenhetens kopplingsanslutningar.
 • Anslut centralenhetens koppling på sugsidan till sugdosan för den igensatta förgreningen med en sugslangsmuff. Om igensättningen förekommer i ramröret, ska du täppa igen den närmaste sugdosan.
 • Starta centralenheten från lågspänningsuttaget med en metalltråd.
 • Gå till centralenhetens monteringsplats. Stäng och öppna sugslangens öppning med handflatan. Detta gör att igensättningen utsätts för undertrycksstötar.
 • Om igensättningen inte lossnar inom 10–15 sekunder, ska du koppla loss centralenheten från sugdosan så att turbinen får luft ibland och inte överhettas.
 • Upprepa manövern efter cirka en minut.
 • Om igensättningen inte lossnar med suget och du har lokaliserat den, lönar det sig att undersöka om du enkelt kan komma åt rörsystemet för hand utan att behöva demontera delarna eller endast med ringa demontering. Om du kommer åt rörsystemet för hand, kan du oftast enkelt avlägsna igensättningen genom att öppna röranslutningen.
 • Försök aldrig åtgärda en igensättning med övertryck, såsom tryckluft, eftersom övertrycket öppnar röranslutningarna.
 • Du kan även försiktigt försöka åtgärda igensättningen med en dragfjäder för elinstallatörer genom att trycka in fjädern i rörsystemet utan att den öppnar anslutningarna.
 • Om du inte lyckas åtgärda igensättningen med ovan nämnda anvisningar, ska du kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma. Ett bra knep att lokalisera igensättningar är att använda en kamera. Eventuella kameror kan du fråga om hos servicefirman.
 • Det är ovanligt att det förekommer igensättningar i Allways dammrörsystem. Orsaken till igensättningen är nästan alltid felaktig installation.
Service av sugslang

Brukstiden för en sugslang med start från sugdosa kan förlängas genom att tvätta slangen med vatten utblandat med tvättmedel för kläder. Slangen kan fyllas med vatten då man håller upp dess båda ändar. Under tvätt kan man svänga på slangen och trycka försiktigt på den med skon. Torka slangen omsorgsfullt innan följande dammsugning. En sugslang med start från handtag får dock inte tvättas.

Om sugslangen skadas

Om du använder en slang som startas från sugdosan: Kapa den skadade delen och anslut sugslangarna med en skarvmuff. Om sugslangen går sönder vid slangmuffen eller handtaget, vrid loss sugslangsmuffen eller handtaget, klipp bort den trasiga delen och vrid tillbaka sugslangsmuffen eller handtaget. Delarna är fastskruvade motsols i slangen.

En slang som startas från handtaget kan inte förkortas eller förlängas genom att lossa slangänden. I service- och reparationsärenden ska du vända dig till en auktoriserad Allway-servicefirma. Hitta din närmaste servicefirma här.

Om sugeffekten har försämrats

Kontrollera att:

 • övriga sugdosor är fastsatta och att det inte förekommer läckage i dem
 • det inte finns föremål i sugdosorna som förhindrar flödet
 • sugslangen är hel och att inga föremål som förhindrar flödet har fastnat i den
 • dammbehållaren är korrekt på plats och att dess tätning är hel
 • dammbehållaren har tömts eller att den eventuella dammpåsen har bytts
 • filtret har servats
 • utblåsningsluften kan strömma ut obehindrat
 • rörsystemet är tätt.
Test av rörsystemets täthet

Kontrollera att rörsystemet är tätt om du misstänker läckage i rören. I monteringsskedet bör man också alltid testa att systemet är tätt innan konstruktionerna täcks. Test av tätheten får inte utföras under övertryck.

Gör så här för att testa rörsystemets täthet:

Stäng alla sugdosor och starta centralenheten i högst 20 sekunder genom att koppla startströmkretsen med en metalltråd (t.ex. en pappersklämma som formats till ett U). Om luft strömmar ut från utblåsningsröret efter 10 sekunder i drift läcker rörsystemet. Lokalisera läckaget och åtgärda det.

I modellerna DV-30, C 40 och Duo stängs shuntventilen med en bit papp under testet (bilden).

Använd inte anläggningen med alla sugdosor stängda längre än 20 sekunder eftersom då monteringen är helt tät får inte turbinen luft, varpå den överhettas och kan t.o.m. ta skada.

 

Sugdosan brusar

Det ska inte höras något brus från den stängda sugdosan under dammsugningen. Om det hörs ett brus finns det en läcka i sugdosan. Kontrollera att muffen på sugdosan med lock har kortats av till rätt längd. Förkortning av muffen beskrivs i installationsanvisningarna för Allaway-rörsystemet. Sugdosan med lock kan tas loss från väggen genom att man lossar skruvarna med en skruvmejsel.

Om centralenheten inte startar eller stängs av, kontrollera
 • att strömmatningen till eluttaget är 230 V
 • om centralenheten startar från andra sugdosor
 • lågspänningsanslutningen till motstycket i centralenhetens väggfäste
 • om centralenheten startar från lågspänningsanslutningen när centralenhetens startkrets ansluts med en metalltråd
 • i sugslangar utrustade med startreglage i handtaget om slangens startströmkrets intakt. Om centralenheten startar genom att ansluta sugdosans kontaktstift till exempel med metalltråd, men inte från sugslangens handtagsreglage, är det fel på slangen eller dess reglage.
 • om centralenheten startas från lågspänningsanslutningen, men inte från sugdosan, ska du kontrollera att det inte förekommer brott i sladdarna
 • om elmotorns överhettningsskydd har utlösts. Vänta minst en halvtimme och starta sedan på nytt.
 • om elmotorns överströmsskydd har utlösts. I sådana fall knäpper startreläet i centralenheten till när du försöker starta centralenheten, men motorn startas inte. Ta kontakt med en auktoriserad Allaway-servicefirma.
Servicefirmorna hjälper

Om du stöter på problem med servicen som du själv får utföra eller om centralenheten kräver service, bör du vända dig till din närmaste Allaway-servicefirma. Nätverket av servicefirmor täcker hela landet.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt